आमच्या कुटुंबाला आमच्या वाडीतील लोकांनी वाळीत टाकले आहे, काय करता येईल?

आमच्या कुटुंबाला आमच्या वाडीतील लोकांनी वाळीत टाकले आहे, काय करता येईल?