Free treatment by the government for 72 hours in any hospital in case of road accident in any geographical area of Maharashtra

महाराष्ट्राच्या कोणत्याही भौगोलिक क्षेत्रात रस्ते अपघात झाल्यास कोणत्याही दवाखान्यात ७२ तासासाठी शासनाकडून मोफत इलाज

सरकारचा मोठा निर्णय. महाराष्ट्राच्या कोणत्याही भौगोलिक क्षेत्रात रस्ते अपघात झाल्यास कोणत्याही दवाखान्यात ७२ तासासाठी शासनाकडून मोफत इलाज अपघातग्रस्त रुग्णाांना वेळीच गोल्डन आवर मध्ये उपचार वमळाला व रुग्णाांना जवळच्या रुग्णालयात स्थलाांतवरत केले तर मृत्यूचे व अपांगत्वाचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होईल. ववशेषत: अस्स्थभांग च्या रुग्णाांना ताांवत्रकदृष्ट्या योग्य पधतीतीने स्स्थर कन न स्थलाांतवरत केल्यास त्यामुळे होणारे नुकसान टाळता येवू …

महाराष्ट्राच्या कोणत्याही भौगोलिक क्षेत्रात रस्ते अपघात झाल्यास कोणत्याही दवाखान्यात ७२ तासासाठी शासनाकडून मोफत इलाज Read More »